گل رز کد 3

گل رز شاخه کوتاه
متریال برنج و الومینیوم
قیمت هر شاخه

گل مصنوعی کریستالی

25,000 تومان
متریال چینی
رنگ ثابت - قابل شستشو
قیمت هرشاخه

گل مصنوعی شکوفه کد 2

30,000 تومان
رنگ ثابت - دو رنگ
قابل شستشو
قیمت هر شاخه

گل مصنوعی رویایی

متریال هندی
رنگ ثابت
قابل شستشو
قیمت هر شاخه