هفت سین فلزی کد 7

جنس فلزی
آبکاری فورتیک و رنگ استاتیک
2 منظوره - هفت سین و جاشمعی
3 مدل - با انتخاب هر گزینه قیمت آن مدل مشخص میگردد.

هفت سین فلزی کد 6

جنس فلزی آبکاری فورتیک
دو رنگ طلایی و نقره ای

هفت سین فلزی کد 4

جنس فلز آبکاری فورتیک
دو رنگ طلایی و نقره ای

هفت سین فلزی کد 3

جنس فلزی آبکاری فورتیک
6 مدل
با انتخاب هر گزینه قیمت هر مدل مشخص میگردد.

هفت سین فلزی کد 2

جنس فلز آبکاری
9 تیکه
دو رنگ طلایی و نقره ای